Privacy Verklaring van Oefentherapie Mensendieck P. Koster

Als gevolge van de nieuw wet omtrent AVG. Omschrijven wij hieronder hoe wij u privacy in de gaten houden tijdens uw bezoek aan onze website, maar ook als cliënt van onze praktijk.

Oefentherapie Mensendieck Koster 

Oefentherapie Mensendieck Koster, gevestigd aan de Blondeelstraat 15, 3067 VA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oefentherapiekoster.nl / 0613614113

Pascalle Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie Mensendieck Koster 
Zij is te bereiken via pascalle_koster@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oefentherapie Mensendieck Koster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
:
Oefentherapie Mensendieck Koster verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging 

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar


1) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
Als oefentherapeut ben je verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de
zogenaamde dossierplicht. Dit is een wettelijke verplichting die je daarmee het recht geeft
om persoonsgegevens te verwerken. Volgens de dossierplicht dien je als oefentherapeut:
a) Alleen gegevens te registreren en uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de
behandeling
b) Het dossier up-to-date te houden
c) Het dossier invullen conform de geldende (oefentherapeutische-) richtlijnen.
d) Te voldoen aan de plicht tot “logging” (alle raadplegingen en aanmeldingen in een
uitwisselingssysteem moeten geregistreerd worden)

2) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt. Voor het aangaan van die behandelovereenkomst dient de oefentherapeut de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk inover onderstaande onderwerpen:
a) De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
b) De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
c) Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
d) De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te
wachten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via otmkoster@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Mensendieck Koster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Mensendieck Koster neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar  een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Mensendieck Koster) tussen zit. Oefentherapie Mensendieck Koster gebruikt  de volgende computerprogramma's of -systemen:

Fairware/ Winmens:      Het opslaan van persoonsgegevens, het bijhouden van het behandeldossier, declareren bij zorgverzekeraars.
Qualiview:              Het bijhouden van uw webserver, i.v.m. invullen van een evaluatieformulier omtrent de behandeling in de praktijk.
Je praktijk Online:     Website beheer, voor het bijhouden van uw webserver, doormiddel van cookies

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Oefentherapie Mensendieck Koster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens                > Bewaartermijn 15 jaar > Wettelijk Termijn 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Mensendieck Koster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Mensendieck Koster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oefentherapie Mensendieck Koster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Mensendieck Koster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar otmkoster@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie Mensendieck Koster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Mensendieck Koster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via otmkoster@gmail.com