Betalingsvoorwaarden

1.   De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag direct verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar.

2.    Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur  voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
Het verzuimtarief bedraagt 75% van het normale tarief en dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. 

3.    Betaling dient direct te worden voldaan bij de behandeling, via pin. Indien u wenst later te betalen, wordt er 1,- per behandeling extra in rekening gebracht. 

4.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. De oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft. 

5.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 

6.    Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan declaratie  als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder  punt 3 genoemde termijn niet.

7.    Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt /cliënt aan de oefentherapeut  verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard.

8.    Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten  tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut , waarop deze voorwaarden van toepassing